Vergi Borcuna İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58.maddesi gereğince idarece kişiye vergi ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde vergi borçlarına itiraz edilebilmektedir.

Vergi Borcuna İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Vergi borcuna itiraz için dilekçe oluşturmadan önce ilgili kanunun incelenmesi gerekmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58.maddesi gereğince idarece kişiye vergi ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde vergi borçlarına itiraz edilebilmektedir. Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zaman aşımına uğradığı hakkında itirazda bulunabilmektedir. İlgili idare, alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonudur. Yine ilgili kanun gereği, borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın miktarını açıkça göstermesi gerekmektedir. Aksi takdirde itiraz etmemiş sayılacaktır. İtiraz edilen komisyon tarafından itirazlar, en geç 7 gün içinde karara bağlanmak mecburiyetindedir. İtiraz komisyonlarının kararları kesindir. Ayrıca itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilecektir.

Vergi borcuna itiraz dilekçeleri komisyon tarafından kabul görmediği takdirde Vergi Mahkemesi yoluna gidilebilmektedir. Gerçek kişiler veya tüzel kişi temsilcileri, kendilerine ödeme tebliği gelmesi ile birlikte vergi borcunun iptali ve ödeme emrine karşı dava açabilmektedir. Bu aşamada vatandaşların mağdur olmamaları için bir avukata danışılması önerilmektedir. Zira ödeme emrine karşı açılacak olan davada nelerin itiraz ve iddia olarak sunulabileceği kanun koyucu tarafından belirlenmiştir.

Vergi Ödeme Emrine İtiraz

Vergi ödeme emrine itiraz dilekçesi ilgili idareye verildikten sonra kabul, kısmen kabul veya ret kararları doğrultusunda yapılacak işlemler şunlardır:

 • Kabul kararında vergi borcuna itiraz kabul edilmiştir.
 • Kısmen kabulde mahkeme yolu tercih edilebilmektedir.
 • Ret kararı açıkça cevap verilmeden de yapılabildiği gibi, ret kararı sonucunda mahkeme yoluna gidilebilmektedir.

Vergi Cezasına İtiraz

Vergi borcuna itiraz edebilmek için öncelikle idareye itiraz dilekçesi verilmelidir. Ancak daha sonra dava açılabilmektedir.

Vergi Mahkemesi İtiraz Dilekçesi Örneği

Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için öngörülen görevli mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu gereğince Vergi Mahkemeleridir.

6182 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58.maddesinde ödeme emrine karşı açılacak olan davadan nelerin itiraz ve iddia olarak sunulabileceği belirtilmiştir. Bu itiraz ve iddialar şunlar olabilmektedir:

 • Ödeme emrinde yer aldığı biçimde bir borcun olmadığı,
 • Ödeme emrinde yer alan borcun ödenmiş olduğu,
 • Mükellefin daha önce, mahsup talebi olduğu,
 • Ödeme emrinde yer alan borcun henüz vadesinin gelmediği,
 • Vergi ertelemesinde, tahakkuk aşaması tamamlanıp, tahsil daha sonraki tarihlere bırakıldığından, erteleme koşullarına ait iddiaların ödeme emrine karşı açılan davada dermayan olunabilirliği,
 • Tahakkuka ait vergi veya ceza ihbarnamesinin tebliğinin yapılmamış veya muhataba tebligatın yapılmamış olması,
 • Tahakkuk zaman aşımının dolmuş veya geçmiş olması
 • Varislerce, ölen kimseye ilişkin mirasın reddedilmiş olması hali,
 • Amme borcunun diğer sebeplerden ötürü ortadan kalkmış olması,
 • VUK’ta sayılan alacağı terkin etme hallerinin var olması hali,
 • Af nedeniyle veya yargı kararına istinaden borcun ortadan kalkmış olması halinde,
 • Borcun bir kısmının ödenmiş olması hali,
 • Amme borcunun tahsil zaman aşımına uğramış olması hali.

Vergi zamanaşımı dava dilekçesi gibi vergi mahkemesi yürütmeyi durdurma dilekçesi örneği için yapılması gerekenler şunlardır:

 • Hangi Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na gönderildiği başlıkta yer almalıdır.
 • Davacı adı, adresi, vergi kimlik numarası ve davalı idare belirtilmelidir.
 • Davanın konusu itiraz dilekçesi için önemlidir.
 • Ödeme emrine konu vergi belirtilmeli ve altına tebliğ tarihi yazılmalıdır.
 • Maddi olayın açıklanmasının ardından hukuki sebepler sıralanmalıdır.
 • En son sonuç ve istem açıkça belirtilmeli ve varsa ekler en alta eklenmelidir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER